>> swedish >> english

 

Index projects

Lisa Jeannin "Ö"Från och med den 20 mars till den 8 april kommer greken Vilhelm tillsammans med ryssarna Janne och Kokos bo och vistas i Index övre galleri. Under vernissagen kommer dessa herrar att - tillsammans med Lisa Jeannin - musicera och spela på en pedalsteel- guitarr i en installation som bär titeln Ö (2001), och som byggts upp för deras gemensamma leverne. Detta innebär inte att Index byggs om till en temporär ungkarlslya - eller så betyder det just detta - för Vilhelm, Janne och Kokos är inga normala killar - eller så är det precis vad de är. Gränserna flyter här, men vad som slutgiltigt kan konstateras är att Vilhelm, Janne och Kokos är landsköldpaddor, och att de i vanliga fall bor tillsammans med Lisa Jeannin, som är avgångselev detta år från Konsthögskolan i Malmö.

Fablernas värld är ett klassiskt exempel på hur djur genom människans forsat ikläds en mänsklig gestalt och kommunicerar med varandra pä det sätt som vi människor förväntas kommunicera med varandra. En sådan värld tjänar också som en viktig inspirationskälla för Lisa Jeannin, men hennes konstnärliga värld börjar och slutar inte där: vad hon med sina performativt färgade verk snarare undersöker är fenomen som perception och kommunikation, och där hennes skulptur U-båt (1996) utgör ett annat exempel där galleribesökaren, i liggande position i en liten ubåt, får betrakta hennes teckningar genom periskop. Perception och kommunikation utgör basala egenskaper som människan och djuret delar, och dessa egenskaper har ibland en förmåga att förena de två och skapa en känsla av samhörighet, l fallet med Lisa, Vilhelm, Janne och Kokos utgår denna förening bland annat från musicerande och en gemensam uppskattning av de låga, intensiva basgångarna i den samlade musikproduktionen från band som Iron Maiden och Motörhead. Deras gemensamma framträdanden den 20/3 förutspås dock få en mer experimentell karaktär.

Mats Stjernstedt

 

 

 

Index projects

Lisa Jeannin "Island"Between March 20 and April 8, the Greek Vilhelm together with the Russians Janne and Kokos, will be staying in Index's storefront gallery. During the opening night on March 20 these gentlemen - together with Lisa Jeannin - will play on a pedalsteel guitar in an installation entitled Island, constructed specifically for this situation and their stay at Index. This however does not indicate that Index will be turned into a temporary batchelor's den - or maybe it does - since Vilhelm, Janne and Kokos are not just a couple of normal guys - or maybe they are. ...there is room for ambiguity...but what can definitely be established here is that Vilhelm, Janne and Kokos are tortoises, usually living together with Lisa Jeannin, a student graduating this year from Malmö Art Academy.

The World of Fables is a classic example of how animals through the agency of mankind enter a human state of being, communicating with each other in away normally observed in people. This classic tale serves as an important source of inspiration for Lisa Jeannin, but her artistic world does not take off or end here, while the subject matter that she explores in her performative work rather borders on phenomena such as perception and communication. Her sculpture Submarine (1996) is yet another example, with the viewer placed lying down in a small submarine, watching the artist's drawings through a periscope. Perception and communication are basic characteristics that are shared by both people and animals, sometimes uniting the two, creating a feeling of community. In the case of Lisa, Vilhelm, Janne and Kokos, this unification is initiated in music, and in a common appreciation of the low, intensive bass chords in music from heavy-metal bands such as Iron Maiden and Motörhead, though the quartet's performance at Index will probably stand out as much more experimental.

Mats Stjernstedt